GLADA HEMS INTEGRITETSPOLICY

För oss på glada hem är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du använder dig av våra tjänster och lämnar ifrån dig personuppgifter till oss. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs. Du kan också när som helst vända dig till oss för att använda dig av dina rättigheter.

Inom ramen för våra hushållsnära tjänster behöver vi använda dina personuppgifter för att administrera och fullgöra de avtal du ingår med oss. Vi kommer också [i begränsad utsträckning] att använda dina personuppgifter för att utveckla våra tjänster och rikta kundanpassad marknadsföring till dig, exempelvis via mejl. Vi använder även dina uppgifter för att bl.a. kunna hjälpa dig ansöka om RUT-avdrag. Vi använder inte dina personuppgifter i något annat syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga.

Om du vill veta mer om hur vi använder oss av dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som användare av våra tjänster kan du läsa mer om det i vår fullständiga integritetspolicy som du finner nedan.

Sammanfattning Fullständig integritetspolicy
1 ALLMÄNT

Vi bryr oss om din personliga integritet och trygghet. Vi vill genom denna Integritetspolicy
visa hur vi ser till att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt.

Denna Integritetspolicy gäller dig som beställer tjänster från oss på glada hem.

ALLMÄNT

1.1
glada hem AB, org.nr. 556779-2147 (”glada hem”) respekterar och värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder dig av våra tjänster och när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

1.2
För att kunna tillhandahålla våra tjänster åt dig som användare måste vi använda personuppgifter om dig. Denna Integritetspolicy gäller dig som beställer tjänster från oss på glada hem och använder vår hemsida.

2 PERSONUPPGIFTSANSVARIG

glada hem är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

2.1
glada hem är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned i denna Integritetspolicy.

2.2
Vi har även utsett en kontaktperson som ser till att vi följer tillämplig lagstiftning och att vi arbetar effektivt med att skydda dina personuppgifter. Du kan höra av dig till vår kontaktperson för att använda dig av dina rättigheter genom de kontaktuppgifter som anges längst ned i denna Integritetspolicy.

3 VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi på glada hem använder personuppgifter för administrera och fullgöra avtal, hjälpa till med RUT-avdragsansökningar, nå ut med marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam, och genomföra metod- och affärsutveckling.

VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi på glada hem använder personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla de tjänster vi erbjuder. Vi använder därför dina personuppgifter för följande syften:

– Administration och fullgörande av avtal samt i syfte att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist,

–  Administration av RUT-avdragsansökningar,

 • Marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam,
 • Metod- och affärsutveckling,
 • Administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering av glada hem etc.,
 • Fullgöra våra rättsliga skyldigheter samt förebygga och beivra brott.

I nedanstående tabeller får du mer information om bl.a. varför vi använder dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi sparar för att uppnå de ändamålen och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster, ta betalt från dig samt erbjuda kundservice

Syfte:

Administration och fullgörande av avtal samt i syfte att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist

Personuppgifter:

Kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
Boendeuppgifter såsom adress, portkod, nyckel och vid tillgång till hemmet.
Order- och betalningsuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik och betalinformation.
Känsliga personuppgifter såsom hälsouppgifter och uppgifter om barn.

Vad vi gör:

Vi använder dina uppgifter för att kunna tillhandahålla, administrera och anpassa våra tjänster och ge kundservice. Om det uppstår en tvist, t.ex. om betalning, har vi rätt att använda dina uppgifter i syfte att fastställa, försvara eller göra gällande det rättsliga anspråket.

Laglig grund:

Fullgörande av avtal. Vi behöver dock få ditt uttryckliga samtycke om du lämnar ut känsliga personuppgifter om dig själv till oss. Om det uppstår en tvist har vi rätt att använda dina uppgifter med stöd av en intresse- avvägning.

Lagringstid:

Uppgifterna sparas under hela avtalsförhållandet, dvs. till dess att din beställning är levererad och betald eller att avtalet sägs upp samt att garantitiden om 12 månader löpt ut, och i 12 månader därefter. Sammanlagt sparas därför uppgifterna i totalt 24 månader från din senaste beställning om du beställer enskilda tjänster eller från att ditt avtal sägs upp om du har abonnemang. Uppgifterna får sparas längre om de behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande ett rättsligt anspråk, t.ex. vid tvist om betalning

Dina rättigheter:

För den användning där vi använder ditt samtycke som laglig grund kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Se avsnitt 9 om du vill läsa mer om vilka rättigheter du har. 

 

Vi hjälper dig att hantera din ansökan om RUT- avdrag för hushållsnära tjänster.

Syfte:

Administration av RUT-avdragsansökningar

Personuppgifter:

Avdragsuppgifter såsom beställda tjänster och personnummer.
Kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vad vi gör:

Vi använder dina personuppgifter för att på uppdrag av dig kunna leverera, fakturera och hantera RUT- avdragsansökningar för din räkning.

Laglig grund:

Avtal/Rättslig skyldighet (i den utsträckning vi behöver spara informationen för att kunna visa att vi beräknat RUT- avdraget rätt)

Lagringstid:

Uppgifterna sparas så länge de är nödvändiga för administration av RUT-avdrag samt därefter under så lång tid som det finns en möjlighet att Skatteverkets beslut om RUT-avdrag kan komma att upphävas eller ändras. Uppgifterna kan behöva sparas längre om det behövs enligt bokföringslagen (läs mer om våra rättsliga skyldigheter nedan).

Dina rättigheter:

Se avsnitt 9 för att få information om dina rättigheter.

 

Vi marknadsför
tjänster samt skapar skräddarsydda annonser till dig.

Syfte:

Marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam

Personuppgifter:

Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress.
Order- och betalningsuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik.
Surfvanor och besökshistorik såsom vilka sidor du besökt på vår (och andras) webbplats och hur länge.
Demografiska uppgifter såsom ålder, kön, civilstatus, adress och utbildning.

Vad vi gör:

Vi använder dina personuppgifter inom ramen för vår marknadsföring och marknadssegmentering. Med marknadssegmentering menar vi att vi kategoriserar vår kundbas utifrån demografiska urvalskriterier, såsom ålder, kön, civilstånd eller bostadsort i syfte att skicka direktreklam och information om erbjudanden, tjänster, nyheter och tävlingar till dig som inte är kundanpassad. Om du önskar ta del av kundanpassade erbjudanden och information om nyheter och tävlingar speciellt riktade till dig, t.ex. erbjudanden om särskilt förmånliga tjänstepaket, behöver vi få ditt samtycke. Vi kommer då analysera exempelvis under vilka månader om året du använder våra olika tjänster samt med vilken frekvens du väljer att använda tjänsterna. Vi kommer också att analysera dina surfvanor på vår hemsida och i vår app samt din köp- och transaktionshistorik, men också ditt namn, ålder, kön, civilstatus, adress, utbildning för att kunna erbjuda dig relevant information

Laglig grund:

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att skicka allmän och segmenterad marknadsföring till dig överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter (för marknads-föring via post, telefon och sociala medier – och för marknadsföring via e-post, SMS, MMS och andra automatiska system om vissa lagkrav är uppfyllda)

Samtycke vid marknadsföring av våra (om lagen kräver det) tjänster via e-post, SMS och MMS och andra automatiska system)

Lagringstid:

För dig som är kund hos oss: Uppgifterna sparas och används under hela avtalsförhållandet, dvs. till dess att din beställning är levererad och betald eller att avtalet sägs upp samt att garantitiden om 12 månader löpt ut, och i 12 månader därefter. Sammanlagt sparas därför uppgifterna i totalt 24 månader från din senaste beställning om du beställer enskilda tjänster eller från att ditt avtal sägs upp om du har abonnemang. Det förutsätter förstås att du inte motsatt dig direktmarknads-föring under den tiden.

För dig som ännu inte är kund hos oss: Vi har rätt att behålla dina uppgifter i syfte att skicka marknadsföring till dig under 3 månader från det att vi fick dina kontaktuppgifter. Det förutsätter förstås att du inte motsatt dig direktmarknadsföring. Om du väljer att bli kund hos oss gäller vad som framgår under rubriken ”För dig som är kund hos oss”.

Dina rättigheter:

Du har alltid rätt att kräva att vi slutar använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du har också alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke när vi behöver ditt samtycke för att få använda dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kommer du inte längre att få ta del av information och erbjudanden som är särskilt anpassade för dig. Se avsnitt 9 för att få mer information om dina rättigheter.

 

Vi analyserar statistik och utvärderingar för att utveckla och förbättra våra tjänster.

Syfte:

Metod- och affärsutveckling

Personuppgifter:

Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress.
Order- och betalningsuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik.
Surfvanor och besökshistorik såsom vilka sidor du besökt på vår (och andras) webbplats och hur länge.
Köpmönster såsom information om hur du använder våra tjänster och om ditt köpmönster (t.ex. under vilka månader du brukar använda våra tjänster).
Demografiska uppgifter såsom ålder, kön, civilstatus, adress och utbildning.

Vad vi gör:

Vi använder dina personuppgifter inom ramen för våra marknads- och kundanalyser, som huvudsakligen består av statistik, data från genomförda marknadssegmenteringar och kundnöjdhetsutvärderingar. Resultatet av vår analys använder vi sedan som underlag för att förbättra, ersätta eller ta fram nya tjänster, processer eller arbetsmetoder i syfte att möta dina och andra kunders förväntningar och önskemål. Vi kan exempelvis vilja använda personuppgifterna för att förbättra vår kundtjänst, erbjuda nya paketlösningar eller anpassa vår hemsida och/eller app efter dina och andra kunders önskemål.

Vi vill dock vara tydliga med att vi alltid försöker anonymisera eller pseudonymisera dina personuppgifter för att uppnå detta syfte.

Laglig grund:

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att analysera användningen av våra produkter och tjänster i syfte att förbättra, ersätta eller ta fram nya överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Lagringstid:

Vi sparar och använder dina personuppgifter för detta ändamål under avtalsförhållandet, dvs. till dess att din beställning är levererad och betald eller att avtalet upphör samt att garantitiden om 12 månader löpt ut, och i 12 månader därefter. Sammanlagt sparas därför uppgifterna i totalt 24 månader från din senaste beställning om du beställer enskilda tjänster eller från att avtalet upphör eller från sista beställningen om du har abonnemang.

Dina rättigheter:

Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns viktiga skäl till det som väger tyngre än dina intressen. Se vidare i avsnitt 9 om dina rättigheter.

 

Vi använder dina personuppgifter vid
företagsförvärv eller vid omstrukturering av glada hem.

Syfte:

Administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering av glada hem etc.,

Personuppgifter:

Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress.
Order- och betalningsuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik.

Vad vi gör:

Om glada hem ska omstruktureras t.ex. delas upp i flera olika verksamheter, eller om en utomstående part önskar förvärva glada hem eller vår kunddatabas kommer glada hem att lämna ut dina och andra kunders personuppgifter till det övertagande bolaget. Det bolaget kommer i sådana fall att fortsätta använda dina personuppgifter för samma syften som de vi angett i denna integritetspolicy om du inte får annan information i samband med överlåtelsen

Laglig grund:

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att möjliggöra en förvärvs- eller omstruktureringsproc ess överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. Det förutsätter dock att det övertagande bolaget bedriver liknande verksamhet som glada hem.

Lagringstid:

Om glada hem upphör att existera, t.ex. genom en fusion, likvidation eller konkurs, eller om glada hems kunddatabas överlåts till ett övertagande bolag kommer vi radera dina personuppgifter så länge vi inte behöver spara dem för att uppfylla lagkrav.

Om glada hem förvärvas av ett övertagande bolag eller delas upp i samband med en omstrukturering kommer vi fortsätta spara och använda dina personuppgifter enligt villkoren i denna integritetspolicy, om du inte får annan information i samband med överlåtelsen.

Dina rättigheter:

Se avsnitt 9 för att få information om dina rättigheter.

 

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla lagens krav på bokföring.

Syfte:

Fullgöra våra rättsliga skyldigheter samt förebygga och beivra brott

Personuppgifter:

Faktureringsuppgifter såsom namn på fakturor och transaktionshistorik

Vad vi gör:

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, bl.a. enligt bokföringslagens krav.
Vi kommer också att lämna ut uppgifter om dig om vi får en begäran från åklagare eller polis.

Laglig grund:

Rättslig skyldighet, Allmänt intresse, i syfte att förebygga eller beivra brott

Lagringstid:

Vi sparar dina personuppgifter så länge det krävs enligt lag. För bokföringslagen gäller att personuppgifter får sparas i 7 år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret till vilken informationen hörde avslutades.

Dina rättigheter:

Se avsnitt 9 för att få information om dina rättigheter.

Sammanfattning Fullständig integritetspolicy
4 VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter vi använder om dig har du lämnat till oss eller så har vi fått dem från offentliga databaser. Vi inhämtar inga uppgifter från andra källor.

Du måste lämna vissa personuppgifter till oss för att kunna ingå avtal med oss.

VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER

4.1
De personuppgifter vi använder om dig, och i förekommande fall om ditt barn, har du lämnat till oss. Du lämnar uppgifter såsom namn, personnummer, adress och telefonnummer vid beställning av tjänster och vid lämnande av instruktion för utförande av våra tjänster. Vi kan även komma att hämta vissa demografiska uppgifter såsom ålder, kön, civilstatus, adress och utbildning om dig från offentliga databaser.

4.2
För att kunna ingå avtal med oss på glada hem och för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster är det ett krav att du lämnar dina personuppgifter till oss. Om du inte lämnar uppgifterna kan vi tyvärr inte ingå avtal med dig eller tillhandahålla dig våra tjänster.

5 AUTOMATISERADE BESLUTSFATTANDE

Vi fattar inte beslut med automatiska processer.

AUTOMATISERADE BESLUTSFATTANDE

Vi använder oss inte av automatiska processer för att fatta beslut som i betydande grad påverkar dig.

6 HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs och tar därefter bort dem ur våra system.

I vissa särskilda fall kan vi behöva spara dina uppgifter under en längre tid, t.ex. om det krävs för att uppfylla lag eller för att tillvarata våra intressen vid tvist.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

6.1
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs för de syften vi samlade in uppgifterna enligt denna Integritetspolicy. När vi inte längre behöver spara dina uppgifter tar vi bort dem ur våra system, databaser och backup-er. I tabellerna ovan under avsnitt 3 kan du se hur länge vi sparar personuppgifter om dig för olika syften.

6.2
Vi kan också behöva spara dina personuppgifter av andra skäl, t.ex. för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen eller något annat viktigt allmänt intresse. Vi behöver t.ex. arkivera vissa uppgifter om dig för att på begäran kunna svara på frågor vid en revision av RUT-avdrag. Tillgången till dessa uppgifter begränsas så att enbart ett fåtal personer har behörighet att komma åt uppgifterna.

7 VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till bland annat andra koncernbolag, IT-leverantörer och samarbetspartners.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

glada hem kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, såsom till andra koncernbolag samt till IT-leverantörer och företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra tjänster. Vi kan i vissa fall också behöva lämna ut uppgifter på begäran av myndigheter eller till andra parter inom ramen för domstols- eller företagsförvärvsprocesser eller liknande.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

8 VAR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder alltid bara dina uppgifter inom EU/ESS.

VAR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

glada hem använder alltid bara dina uppgifter inom EU/ESS och lämnar inte ut eller möjliggör åtkomst till dina personuppgifter till någon aktör utanför EU/ESS.

9 DINA RÄTTIGHETER DINA RÄTTIGHETER
9.1 Du kan när som helst kontakta oss för att använda dig av dina rättigheter. Vårt ansvar för dina rättigheter

9.1.1
glada hem ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter. Du finner våra kontaktuppgifter längst ner i denna Integritetspolicy.

9.1.2
glada hem är skyldig att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från att du hörde av dig. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal har vi rätt att förlänga tiden med två månader till. Om vi anser att vi inte kan göra det du vill att vi ska göra är vi skyldiga att senast inom en månad från det att vi tog emot din begäran meddela dig varför vi inte kan göra det du vill att vi ska göra och informera dig om att du har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.

9.1.3
All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig. Om det du begär med anledning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd, eller vägra att tillmötesgå din begäran.

9.2 Du har rätt att av glada hem begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du kan även begära att vi begränsar vår behandling av dina uppgifter. Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning

9.2.1
Du har rätt att av glada hem begära:

a) Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter. Du har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi använder. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en administrationsavgift. Om du gör en begäran i elektroniskt format, t.ex. via epost, kommer vi att ge dig informationen i ett allmänt använt elektroniskt format.

b) Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. . Du har även (från och med den 25 maj 2018) rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.

c) Radering av dina personuppgifter. Du har (från och med den 25 maj 2018) rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi använder dem. Radering ska därför ske om:

 • (i)  personuppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem,
 • (ii)  vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar 
detta,
 • (iii) du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har viktiga intressen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter,
 • (iv) vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt,
 • (v) vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna.

Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Vi kommer då sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller som inte är nödvändig av något annat starkt vägande skäl.

d) Begränsning av användning. Det innebär att vi tillfälligt begränsar, dvs. fryser, användningen av dina personuppgifter. Du har (från och med den 25 maj 2018) rätt att begära begränsning när:

 • (i) du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 9.2.1 b), under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet,
 • (ii)  användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas,
 • (iii)  vi som personuppgiftsansvariga inte längre behöver personuppgifterna för våra syften med användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt 
anspråk, eller
 • (iv) du har invänt mot användning enligt punkt 9.3.1, i väntan på kontroll om våra viktiga intressen väger tyngre än dina.

9.2.2
Vi på glada hem kommer (från och med den 25 maj 2018) att vidta alla rimliga åtgärder vi kan för att underrätta alla som tagit emot dina personuppgifter enligt avsnitt 7 ovan om vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att du har begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer vi att informera dig om vilka vi lämnat ut personuppgifter till.

9.3 Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning eller när vi använder dina uppgifter för direktmarknadsföring. Din rätt att invända mot användning

9.3.1
Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning eller av allmänt intresse. Du har alltså rätt att invända mot vår användning för direktmarknadsföring, metod- och affärsutveckling, för att försvara rättsliga anspråk vid tvist, förbättra IT-säkerhet, administration i samband med företagsförvärv och omstruktureringar samt när vi lämnar ut personuppgifter i syfte att motverka eller beivra brott. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta användningen om vi har viktiga skäl till att fortsätta användningen som väger tyngre än dina intressen.

9.3.2
Om du inte vill att glada hem använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan användning genom att höra av dig till oss. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att använda personuppgifterna i detta marknadsföringssyfte.

9.4 Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Din rätt att återkalla samtycke

9.4.1
För den användning där vi använder ditt samtycke som laglig grund (se avsnitt 3 ovan) kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Du finner våra kontaktuppgifter längst ned i denna Integritetspolicy. Om du återkallar ditt samtycke är det möjligt att du inte kan använda våra tjänster på avsett sätt.

9.5 Du har rätt att få ut eller överföra en del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format Din rätt till dataportabilitet

9.5.1
Du har (från och med den 25 maj 2018) rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut en del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har endast rätt till dataportabilitet när användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår användning på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss. Det innebär att du till exempel har rätt att få ut och överföra alla personuppgifter du matat in för att skapa ditt användarkonto hos oss.

9.6 Du har rätt att klaga till Datainspektionen Din rätt att klaga till tillsynsmyndigheten

9.6.1
Du har rätt att inge eventuella klagomål på vår användning av dina personuppgifter till Datainspektionen

10 VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi skyddar dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. glada hem har därför vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Om det inträffar säkerhetsincidenter som kan påverka dig eller dina personuppgifter på ett mer betydande sätt, t.ex. när det finns en risk för bedrägeri eller identitetsstöld, kommer vi att höra av oss till dig och berätta vad du kan göra för att minska risken.

11 COOKIES

Vi använder oss av cookies för att förbättra din upplevelse.

COOKIES

Vi på glada hem använder cookies på vår webbplats och i våra tjänster för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies för att förenkla och anpassa våra tjänster.

12 FÖRÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi har rätt att ändra denna Integritetspolicy och kommer meddela dig om vi gör det.

FÖRÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

glada hem har rätt att när som helst ändra denna Integritetspolicy. När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få tydlig information om ändringarna och vad de innebär för dig innan de börjar gälla. Om vi behöver ditt samtycke för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med oss innan villkoren träder ikraft.

13 KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta oss på glada hem om du har några frågor.

 KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta oss på glada hem om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter.

glada hem AB, org.nr. 556779-2147

Postadress: Cypressvägen 10, 213 63 Malmö
Besöksadress: Cypressvägen 10, 213 63 Malmö
E-post: info@gladahem.se

Telefon: 0200-11 45 50

Webbplats: https://gladahem.se/